ČŽL - tisková zpráva k Týdnu akcí

Tisková zpráva České ženské lobby k Týdnu akcí ke 100. výročí Mezinárodního dne žen 8.-12. března 2010

Mezinárodní den žen není jen svátkem dárků, květin či symbolických poct. Je to den politického aktivismu, den boje za práva žen. Chceme si připomenout bohatou historii tohoto dne, ale také upozornit na současné postavení žen a mužů. Dnes nemusíme bojovat za volební práva či přístup ke vzdělání. Stále však existují nerovnosti mezi muži a ženami, často jsou skrytější, vepsané do struktur společnosti - omezují nás stereotypy, nerovné platové podmínky, sexuální násilí, nerovné rozdělení moci... Pro mnohé má však tento den vlivem minulého režimu negativní, posměšnou nálepku, která zakrývá jeho pravou hodnotu. MDŽ neoslavuje jakési pravé ženství, ale oslavuje touhu po svobodě a rovnosti různých žen na celém světě a ochotu za ni bojovat. V tento den lidé na nejrůznějších místech světa slaví, diskutují, demonstrují. Připomínají si úspěchy politického aktivismu mnoha žen před nimi a zároveň poukazují na aktuální problémy postavení žen a mužů. Konají se konference, pochody, společné diskusní obědy, festivaly či benefitní akce. ...

 


MDŽ má za sebou dlouhou historii. Zahrnuje jak vyprazdňování a pozapomínání politického aktivismu a nahrazování jej večírky a oslavami ženství jako se to dělo v české společnosti za totalitního režimu, tak především boj a demonstrace mnoha žen za lepší pracovní podmínky na přelomu 19. a 20.století. V květnu roku 1908 vyhlásila na základě těchto protestů socialistická strana poslední únorovou neděli dnem oslav amerického Národního dne žen. O dva roky později navrhla na Mezinárodní ženské konferenci v Kodani Klara Zetkin, zástupkyně německých socialistek, aby Den žen nabyl mezinárodního charakteru. Návrh byl přijat a bylo rozhodnuto, že bude slaven na počest hnutí za ženská lidská práva (včetně volebního práva žen). Ačkoli pro Mezinárodní den žen tehdy nebylo vybráno žádné konkrétní datum, již rok poté se Mezinárodní den žen slavil v Rakousku, Dánsku, Německu a Švýcarsku. Den oslav se lišil podle kontextu, spojovaly jej však demonstrace žen a jejich požadavky na volební právo a konec diskriminace v zaměstnání.

 

V roce 1960 se v rámci oslav 50. výročí MDŽ setkalo na konferenci v Kodani 729 delegátek ze 73 zemí a přijaly deklaraci o podpoře politických, ekonomických a sociálních práv žen. Teprve v roce 1975 uznala oficiálně MDŽ Organizace spojených národů (OSN) – a poté i mnohé další národní vlády. OSN v souvislosti s MDŽ každoročně upozorňuje na témata, která reflektují genderovou rovnost na globální i lokální úrovni. Mezi tato témata například patří účast žen na řešení konfliktů, boj proti násilí na ženách a dívkách nebo světové investice do žen a dívek. Letos se OSN zaměřuje na stejná práva a rovné příležitosti.

 

„Mezinárodní den žen je mezinárodně respektovaným svátkem, slaví ho instituce jako Organizace spojených národů či Evropská unie. Oslavy se konají po celém světě. Je na čase, abychom si i v České republice přiznali, že se jedná o významný den oslavující aktivismus usilující o emancipaci a rovná práva žen,“ zdůrazňuje Alexandra Jachanová Doleželová, předsedkyně České ženské lobby, zástupkyně ředitelky Gender Studies.

 

Česká ženská lobby chce oslavami MDŽ mimo jiné upozornit na další důležitá výročí významných dokumentů věnujících se rovnosti žen a mužů, které se Česká republika zavázala dodržovat. Snahy žen (a mužů) po celém světě v uplynulých sto letech směřují k získání rovného postavení a rovných příležitostí. Stejná práva ovšem získávají ženy velmi pozvolna. První deklarace lidských práv platily již před více než sto lety. Vzpomeňme si na Magna charta libertatum z roku 1215 platící v Anglii, Deklarace práv člověka a občana z roku 1789 platící ve Francii, Listina práv vyhlášena v roce 1791 jako dodatek ústavy Spojených států amerických, Všeobecná deklarace lidských práv vyhlášena Valným shromážděním OSN v roce 1948 a v České republice Listina základních práv a svobod, přijata v roce 1991. Přesto vznikl společenský požadavek na to, aby byly ratifikovány další deklarace, a to takové, které budou zaručovat (alespoň v listinné podobě) stejná práva, postavení a příležitosti i ženám, které výše zmiňované dokumenty dostatečně nereflektují. „Pokud by další dokumenty nebyly potřeba, pokud by jmenované listiny a deklarace plně vyhovovaly k naplňování cíle rovnosti i ženám, proč bychom v letošním roce slavili tolik výročí spojených se zásadními dokumenty, které mají za cíl posílit postavení všech žen?“ říká Petra Kubálková, manažerka Centra ProEquality.

 

Proto Česká ženská lobby chce u příležitosti 100. výročí MDŽ připomenout i existenci těchto deklarací a úmluv, ke kterým se připojila i Česká republika připojila a které (ne)jsou v plném rozsahu naplňovány. Jmenovitě se jedná o:

30 let Mezinárodní deklarace práv žen (CEDAW) a 10 let od přijetí Opčního protokolu. Ten vešel v platnost v prosinci 2000.

 

V letošním roce uplyne 15 let od ratifikace Pekingské akční platformy. V září 1995 se více než 45.000 lidí sjelo na čtvrtou světovou konferenci OSN o ženách, kde ženské nevládní organizací a zástupci 189 vlád společně vytvořili Pekingskou deklaraci a akční platformu zaměřenou na odstranění překážek účasti žen ve všech oblastech veřejného i soukromého života.

 

10 let uplyne také od ratifikace Deklarace tisíciletí Rozvojových cílů tisíciletí, kterou světoví lídři přijali jako rezoluci Spojených národů.

 

Měsíc na to byla přijata Rezoluce 1325 Rady bezpečnosti OSN pro Ženy a mír a bezpečnost.

 

V roce 2010 uplynou 2 roky od přijetí rezoluce 1820, která se zabývá sexuálním násilí v konfliktních a post konfliktních situacích.

 

Kontakty:
Alexandra Jachanová Doleželová, předsedkyně České ženské lobby, Gender Studies, o.p.s., alexandra.jachanova@genderstudies.cz, 777 132 417

Petra Kubálková, členka výboru České ženské lobby, Centrum ProEquality, petra.kubalkova@osops.cz, 777 287 405

Lenka Vrbová, koordinátorka, info@czlobby.cz, 777 222 826

 

Podrobnosti k deklaracím a úmluvám

30 let
Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW). Úmluva byla prvním mezinárodním právním dokumentem, který definoval diskriminaci žen a je proto nazýván Mezinárodní deklarací práv žen.

CEDAW je právně závazná mezinárodní smlouva, která určuje, co je diskriminace žen, a vlády zavazuje odstraňovat všechny formy diskriminace žen. Signatáři CEDAW se dohodli začlenit zásadu rovnosti mužů a žen do svých právních systému, odstranit všechny diskriminační zákony a přijmout legislativu zakazující diskriminaci žen. 


Důležité datum: 18 prosinec 1979

10 let
CEDAW Opční protokol

Další významný úspěch byl přijetí Opčního protokolu k Mezinárodní úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen (OP CEDAW), který zavedl právo podávat petici. Ratifikací Opčního protokolu (1999) členské země uznali kompetenci Výboru pro odstranění všech forem diskriminace na přijímání stížnosti od individuálních osob nebo skupin, které byly diskriminovány. Výbor sleduje dodržování Úmluvy a může také vydávat obecná doporučení státům. Dvě z těchto doporučení (č. 12 v roce 1989 a č. 19 v roce 1992) se konkrétně zabývá násilím na ženách. Protokol vešel v platnost v prosinci 2000.

15 let
Pekingská deklarace a akční platforma (= Pekingská akční platforma)

V září 1995 se více než 45 000 lidí sjelo na čtvrtou světovou konferenci OSN o ženách , kde ženské nevládní organizací a zástupci 189 vlád společně vytvořili Pekingskou deklaraci a akční platformu zaměřenou na odstranění překážek účasti žen ve všech oblastech veřejného i soukromého života. Platforma určuje 12 stěžejních oblastí zájmu a představuje cíle a doporučené kroky pro zlepšení přístupu žen k právům v těchto oblastech. Pekingská akční platforma představuje dodnes jeden z nejkomplexnějších a nejprogresivnějších dokumentů OSN v oblasti prosazování ženských práv. Přijetím Pekingské akční platformy a dodatečných závazků se členské státy OSN pevně zavázaly naplňovat strategické cíle v pětiletých cyklech. Dá se říct, že hlavním posláním Pekingské akční platformy je závazek států formulovat národní akční plán pro prosazování rovných příležitostí, vybudování národních institucionálních mechanismů pro realizaci strategických cílů a zohledňovat dopady vládních politik a opatření na ženy a muže (tzv. gender mainstreaming). 
Důležité datum: 4. a 5. září 1995

10 let 
Deklarace tisíciletí a Rozvojové cíle tisíciletí 

V září roku 2000 přijali světoví lídři v sídle OSN v New Yorku Deklaraci tisíciletí (Millennium Declaration) jako rezoluci Spojených národů, jejímž cílem je snížit extrémní chudobu ve světě. Cíle Deklarace jsou známé jako Rozvojové cíle tisíciletí. Mezi tyto cíle, které se všech 191 členských států zavázalo splnit do roku 2015, patří: Odstranění extrémního hladu a chudoby, dosažení všeobecného základního vzdělání, prosazovat rovnost pohlaví a posílení postavení žen. 
Důležité datum: 6-8 září 2000.

10 let
Rezoluce 1325 Rady bezpečnosti OSN pro Ženy a mír a bezpečnost

Tato rezoluce Rady bezpečnosti OSN poprvé refletkuje rovný přístup k zapojení žen do předcházení a managementu konfliktu, do řešení konfliktu a do mírových misí a postkonfliktní rekonstrukce. Rezoluce dále ukládá vládám analyzovat konkrétní dopady konfliktů na ženy, včetně sexuálního násilí založeného na pohlaví. Usnesení požaduje, aby generální tajemník OSN podával zprávy o pokroku v rovnosti mužů a žen v mírové práci OSN.
Důležité datum: 31.října 2000

2 roky
V roce 2008 Rada bezpečnosti OSN přijala rezoluci 1820, která se konkrétněji zabývá sexuálním násilí v konfliktních a postkonfliktních situacích.

 

Zdroj: http://www.czlobby.cz/