Válka není řešením: Zpráva Social Watch z Iráku

„Irácká ústava z roku 2005 se snažila zavést celou řadu pozitivních opatření pro zrovnoprávnění žen, nicméně kromě příslušné legislativy je zapotřebí i kultura rovnosti přístupu a příležitostí. Během období přerodu společnosti ženy nejen ztratily většinu výhod, jež jim doposud zaručoval stát, byly také neproporcionálně zasaženy zmenšováním jeho moci, nejistotou plynoucí z politické nestability, zhroucením ekonomické aktivity v období války a rozpadem společenských struktur. Nárůst počtu násilností, jejichž oběťmi jsou ženy, vyžaduje urgentní zásah od všech představitelů společnosti.“


Toto je úryvek ze zprávy mezinárodní lidskoprávní koalice Social Watch o dodržování sociálních lidských práv a prosazování genderové rovnosti ve světě. Lokální Social Watch koalice v Iráku upozorňuje zejména na zhoršení postavení žen v průběhu války a v průběhu okupace země. Situace v Iráku ukazuje, že akontextuální prosazení určitého ústavního modelu v mnoha ohledech nemůže vyřešit diskriminaci a znevýhodnění žen. „Důkazy ovšem jasně ukazuji, že ženy jsou neproporčně zasaženy úpadkem moci státu, nejistotou vycházející z politické nestability, rozpadem hospodářské aktivity a rozkladem společenských struktur, což jsou bez výjimky důsledky trvajících konfliktů. Zvýšené násilí vůči ženám je v současnosti nejnebezpečnějším projevem transformace a vyžaduje bezodkladný zásah od všech představitelů společnosti. Ve snaze najít ochranu se ženy obrací na svou komunitu, náboženskou frakci nebo kmen, čímž neguji výsledky téměř stoletého úsilí o modernizaci ze strany samotného státu.“

 

Organizace Social Watch je mezinárodní lidskoprávní síť, která vznikla v roce 1995 a v současnosti k ní patří více než 700 organizací ze 70 zemí světa. Ustavila se s cílem nezávislého sledování dodržování závazků přijatých na konferenci Organizace spojených národů o sociálním rozvoji v roce 1995 a konferenci o ženách v Pekingu v témže roce. Na těch to konferencích odborníci poprvé definovali odstranění chudoby a rovnost mezi muži a ženami jako společný celosvětový cíl. Social Watch vydává každoroční výroční zprávy o vývoji a nedostatcích v boji proti chudobě a za rovnost mužů a žen (většina lidí žijících v chudobě jsou ženy). Českou verzi výroční zprávy za rok 2009 je možné stáhnout zde.

 

Českou koalici Social Watch tvoří: Ekumenická akademie, Centrum globálních studií AV ČR a UK, Gender & sociologie SOÚ AV ČR, v.v.i., Gender studies, o.p.s., Fórum 50 %, Masarykova demokratická akademie, Trast pro ekonomiku a společnost, Nesehnutí Brno.